Stadgar

Dessa stadgar har godkänts av Länsstyrelsen i Kronobergs län 2015-10-08 med dnr. 623-4544-15

Stadgar för fiskevårdsområdesförening som bildats enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

§ 1 Namn
Föreningens namn är Bolmens fiskevårdsområdesförening

§ 2 Omfattning
Föreningen förvaltar fisket i Bolmens fiskevårdsområde inom
Ljungby kommun Kronobergs län
Hylte kommun Hallands län
Gislaveds kommun Jönköpings län
Värnamo kommun Jönköpings län

Fiskevårdsområdet består av fisket i de fastigheter som har fiskerätt i Bolmen och som redovisas på upprättad karta

Fiskevårdsområdet uppdelas i följande skötselområden som också redovisas på nämnda karta:

1. Slättö och Dannäs
2. Bolmsö och Tannåker
3. Sydöstra Bolmen
4. Bolmen Södra, Kafion, Odensjö och Vret/Almsjö
5. Unnarydslandet samt Bolmsö-Västerland och Svanaholm

Inom varje skötselområde skall en arbetsgrupp utses av fiskestämma, eller om stämman så beslutar på områdesmöten

Föreningens verksamhet omfattar allt fiske inom området

§ 3 Syfte
Föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten

§ 4 Medlem
Medlem i föreningen är den som äger fastighet med fiskerätt i fiskevårdsområdet eller de övriga brukare m fl som avses i 4 § andra och tredje styckena i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden

§ 5 Regler för fisket
Medlem får utöva sin fiskerätt inom fiskevatten som tillhör det egna skifteslaget eller den egna fastigheten. Därvid skall gälla på ordinarie fiskestämma beslutade, av fiskevården betingade bestämmelser, avseende redskap (beskaffenhet, antal) fisketider o d.

Efter beslut på fiskestämma kan medlem inom fiskevårdsområdet få bedriva sådant fiske som enligt § 6 får upplåtas till allmänheten

§ 6 Upplåtelse av fiske
Föreningen skall upplåta fiske inom fiskevårdsområdet genom försäljning av fiskekort till allmänheten. Beslut om upplåtelse får inte strida mot 23 § lagen om fiskevårdsområden. Upplåtelsen skall avse handredskapsfiske.

Fiskekort skall utfärdas för hela fiskeområdet,

De närmare villkoren för försäljningen beslutas årligen på ordinarie fiskestämma.

Där fiskerättsägarna, så finner lämpligt och där detta är förenligt med lydelsen i § 5, skall yrkesfiske kunna upplåtas inom skötselområde eller skifteslag.

§ 7 Uttaxering
Fiskestämman kan besluta om uttaxering från medlemmarna för föreningens verksamhet.

För verksamhet som berör hela fiskeområdet, får det sammanlagda beloppet för sådan uttaxering inte överstiga 1 000 kr per år och fastighet. Minimibeloppet skall vara 250 kr per uttaxeringstillfälle.

Bidragsskyldigheten vid uttaxering fördelas mellan medlemmarna enligt fiskerättsförteckningen.

Beloppen ovan förändras årligen i takt med förändringen av konsumentprisindex (KPI), med medeltalet för 2015 som bas.

§ 8 Medlemsidentifikation
Medlem som driver fiske skall styrka sitt medlemskap genom uppvisande av fotoförsedd identitetshandling vid fisketillsyn på sätt fiskestämman beslutar.

§ 9 Inkomstfördelning
Av föreningen för året behållna avkastning skall minst hälften användas till fiskevård och tillsyn eller annan åtgärd som kan gagna medlemmarnas intressen. Återstoden skall om fiskestämman så beslutar fördelas mellan delägarna enligt fiskerättsförteckningen.

Beslutar fiskestämman om utdelning till medlemmarna, får avdrag ske för utbetalningskostnader. Fiskestämman får besluta att belopp under 250 kronor inte utbetalas.

Beloppet (250 kr) indexeras på sätt som anges i § 7, sista stycket

§ 10 Röstning
Beslut på fiskestämma fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Rösträtten skall utövas personligen eller genom behörigt ombud.

Vid omröstning har varje medlem en röst

På medlemsbegäran skall omröstning ske endast mellan medlemmarna i ett visst skötselområde i frågor som berör endast skötselområdet

Om någon medlem begär det skall omröstning ske efter delaktighet i fråga om beslut som avser omfattning av medlemmarnas fiske eller som rör föreningens ekonomiska verksamhet.

Ingen får rösta för mer än en femtedel av det på stämma företrädda röstetalet.

Medlemmarnas delaktighet i föreningens angelägenheter motsvarar den andel med vilken respektive fastighet upptagits i fiskerättsförteckningen.

§ 11 Fiskestämma, tid och plats
Ordinarie fiskestämma skall hållas årligen på den tid och ort, som föreningens styrelse bestämmer, dock senast den 31 mars

Extra fiskestämma skall hållas då styrelsen finner sådan påkallad eller då extra stämma skriftligen begärs av en tiondel av föreningens medlemmar. Vid extra stämma får endast avgöras sådant ärende som angivits i kallelsen

§ 12 Kallelse till fiskestämma
Kallelse till fiskestämma skall ske senast 2 veckor före stämman.

Om stämman skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall förvaltningsberättelsen och revisionsberättelsen för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

Kallelse sker genom annons i ortspress

§ 13 Dagordning vid fiskestämma
Vid ordinarie fiskestämma skall följande ärenden behandlas.

1. Val av ordförande för stämman
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
3. Val av sekreterare på stämman.
4. Antecknande om närvarande medlemmar och om samt beslut om röstlängd.
5. Fastställande av dagordning
6. Fråga om kallelse till stämman skett stadgeenligt
7. Styrelsens berättelse och revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Ersättning till styrelsen och revisorerna
10. Val av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
11. Val av revisorer samt suppleanter
12. Utseende av valberedning
13. Framställning från styrelsen samt motioner från medlemmarna
14 Fråga om fiskets vård och bedrivande (fiskeplan) under kommande verksamhetsperiod samt villkor för upplåtelse.
15. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
16. Övriga frågor
17. Meddelande om var och när stämmoprotokollet hålles tillgängligt

Beslut om röstlängd får anstå tills ärende uppkommer som fordra skärskild röstlängd.

§ 14 Motioner
Medlem kan genom skriftlig motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet.

Styrelsen skall bereda inlämnade motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen

Motion som skall behandlas på ordinarie fiskestämma skall, för att kunna tas upp på stämman, vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Motion som kommer styrelsen tillhanda efter 31 januari behandlas på nästa års ordinarie stämma.

15 Protokoll
Vid fiskestämma skall föras protokoll

Protokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna på plats som meddelats på stämman.

När omröstning företas, skall till protokollet antecknas de omständigheter om rösträtt, delaktighet, ombud m m som har betydelse för att avgöra resultatet av omröstningen. Eventuella reservationer skall antecknas.

§ 16 Styrelse
För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Ljungby kommun . Den skall bestå av sju ledamöter inkl. ordföranden – en för vardera av dem fem skötselområdena, en för yrkesfiskarna och en för kommunerna jämte personliga suppleanter.

§ 17 Val
Styrelsen väljs vid ordinarie fiskestämma.

Ordföranden utses av fiskestämman. Vice ordföranden utses inom styrelsen som även i övrigt konstituerar sig själv. Mandattiden för ordföranden är ett år samt för övriga ledamöter och suppleanter två år. Första gången val äger rum skall dock hälften av ledamöter väljas på ett år.

§ 18 Styrelsens uppgifter
Styrelsen skall företräda föreningen. Den förvaltar föreningens tillgångar, svarar för dess angelägenheter och verkställer fiskestämmans beslut.

Om fiske upplåtes till den som inte är medlem i föreningen får styrelsen ta ut en kontrollavgift enligt §§ 31 – 36 i i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

Styrelsen får även utöva fiskevårdsområdets rätt enligt fiskelagen (1993:787), att som målsägande ange olovligt fiske till åtal samt vidare verka för beivrande av olaga fiske.

Det åligger styrelsen särskilt att

  • till fiskestämman lämna förslag till regler för fiskets vård och bedrivande(fiskeplan)
  • själv eller genom den styrelsen utser utfärda och utlämna fiskekort
  • vidta eller verka för erfordrliga åtgärder för ändamålsenlig fiskevård och tillsyn
  • kalla till fiskestämma
  • bereda väckta motioner
  • årligen till fiskestämman avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet

och ekonomi

  • svara för att fiskerättsförteckningen hålls aktuell

 

§ 19 Styrelsens beslutförhet
Styrelsesammanträdet skall anses behörigt utlyst om kallelse skett i enlighet med § 22. Även om kallelsen inte skett på detta sätt skall sammanträdet anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig.

Styrelsen är beslutsför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om de vilka de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

§ 20 Styrelsen, reservation
Styrelseledamot som deltagit i avgörande av ett ärende får reservera sig mot beslut i ärendet. Sådan reservation skall anmälas innan sammanträdet avslutas.

§ 21 Styrelsen, protokoll
Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll. Det skall uppta datum deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av respektive ärende, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller den som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 22 Kallelse till styrelsesammanträde
Kallelse till styrelsesammanträde skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och tillställas ledamöterna och suppleanterna minst sju dagar före sammanträdet.

Ledamot eller suppleant som är förhindrad att närvara skall omedelbart meddela ordföranden detta.

Suppleant som ej tjänstgör har rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdet men har ej rösträtt.

§ 23 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller de styrelserna utser.

Föreningens firma skall dock alltid tecknas av minst 2 personer i förening.

§ 24 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31 december

Räkenskaperna skall lämnas till revisorerna senast tre veckor efter räkenskapsårets utgång.

§ 25 Revision
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och två suppleanter för dem. De väljs för ett år i taget.

Revisionsberättelsen skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie fiskestämma.

Revisorerna får när som helst under verksamhetsåret ta del av protokoll, räkningar och andra handlingar som rör föreningens verksamhet.

§ 26 Överklagande av beslut
Om rätt att överklaga beslut på fiskestämma eller av föreningens styrelse finns bestämmelser §§ 39 och 40 i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

§ 27 Stadgeändring
Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas vid två på varandra följande fiskestämmor, varav minst en ordinarie.

För beslut om ändring av stadgarna i de hänseenden som anges i §§ 16 och 17 i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden, erfordras prövning av länsstyrelsen. I sådant fall behövs inte mer än ett stämmobeslut.

§ 28 Upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut av länsstyrelsen. Bestämmelser om förfarandet samt om fördelning av föreningens tillgångar finns i lagen (1981:533) om fiskevårdsområden.

§ 29 Antagande av stadgarna
Dessa stadgar har ändrats genom beslut av fiskestämma 2015-03-25 vilket konfirmerats på 2016- års stämma.

§ 30 Fastställelse av stadgarna
Fiskevårdsområdet har bildats genom beslut av länsstyrelsen i Kronobergs län, 1990-01-11.

Länsstyrelsen har godkänt ändringarna av §§ 1- 10, 2015-10-08

—————-

Bilaga

Lag 1981:533 om fiskevårdsområden

4 § Den som äger fiske som ingår i ett fiskevårdsområde är medlem i fiskevårdsområdesföreningen.

Om en fastighets fiske har upplåtits i sin helhet för längre tid än ett år, ska nyttjanderättshavaren i stället för upplåtaren vara medlem i föreningen under upplåtelsetiden, om inte annat har avtalats mellan upplåtaren och nyttjanderättshavaren. I frågor där länsstyrelsen ska fatta det slutliga beslutet får dock nyttjanderättshavaren endast med ägarens medgivande företräda ägaren i fråga om fisket.

När det gäller fiske som upplåtits genom servitut ska vad som i denna lag sägs om ägare till fiske i stället gälla ägaren till den fastighet, till vars förmån servitutet gäller. Lag (2010:1874).

————–

16 § Av stadgarna för en fiskevårdsområdesförening ska det framgå
1. grunderna för hur fisket ska utnyttjas och fiskevården bedrivas, samt, om föreningens verksamhet ska vara begränsad till fiske med vissa redskap eller till fiske efter vissa arter, uppgift om detta,
2. om uttaxering från medlemmarna av bidrag till föreningens verksamhet ska kunna ske och, om så ska vara fallet, grunderna för uttaxeringen, och
3. de riktlinjer i övrigt som ska gälla för föreningens verksamhet. 
Lag (2010:1874).

17 § En fiskevårdsområdesförenings beslut om ändring av stadgarna ska, i den mån ändringen gäller bestämmelser som avses i 16 §, prövas av länsstyrelsen, varvid bestämmelserna i denna lag om villkoren för och förfarandet vid bildande av fiskevårdsområde ska tillämpas. Innan länsstyrelsen fastställt stadgarna i deras nya lydelse får de inte tillämpas av föreningen .Lag (2010:1874).

—————–

23 § En fiskevårdsområdesförening får besluta om upplåtelse av fiske inom fiskevårdsområdet.

För beslut om upplåtelse av en medlems hela fiske eller av fiske som han innehar med ensamrätt fordras hans samtycke, om inte fisket saknar betydelse för hans försörjning.

——————

 

 

 

Överklagande

 

39 § Ett beslut som har fattats på en fiskestämma eller av en fiskevårdsområdesförenings styrelse får överklagas hos länsstyrelsen av den vars rätt berörs av beslutet. Beslut om att ta ut kontrollavgift får inte överklagas. Lag (2010:1874).

 

40 § Överklagandet ska ha kommit in till länsstyrelsen inom fyra veckor från dagen för beslutet. I fråga om beslut av en fiskevårdsområdesförenings styrelse räknas dock tidsfristen från den dag då klaganden fick del av beslutet.

 

Fiskestämmans eller styrelsens beslut gäller omedelbart om inte länsstyrelsen beslutar annat. Lag (2010:1874).

 

41 § Ett överklagat beslut enligt 39 § ska upphävas, om beslutet
1. inte har tillkommit i behörig ordning,
2. strider mot denna lag eller annan författning eller fiskevårdsområdesföreningens stadgar, eller
3. kränker den klagandes enskilda rätt.

 

Något annat beslut får inte sättas i det överklagade beslutets ställe. Lag (2010:1874).